Kevius och den borgerliga majoriteten slår sig för bröstet

Idag lades verksamhetsberättelsen för 2011 till handlingarna på idrottsnämnden. Den borgerliga majoriteten lade ett uttalande där de lyfte fram positiv verksamhet som genomförts under året. Gott så. Men samtidigt som verksamhetsberättelsen för Idrottsnämnden 2011 visar på en i allt väsentligt välskött verksamhet gör det mig bestört att höra den borgerliga majoriteten slå sig själva för bröstet över sin egen förträfflighet och blunda för behoven som finns i idrottsstockholm.

Stockholm lider av akut brist på anläggningar av olika slag. Det framgår i verksamhetsplanen att närheten till anläggningar ska vara ett sätt att locka företag till vår stad, men idag måste många föreningar tacka nej till fler aktiva för att de har för få träningstider. Det är stor brist på idrottshallar redan idag och varken sim eller idrottshallarna kommer räcka till i det framtida Stockholm.

På samma möte (idag alltså) hade vi ett ärende om bristen på konstgräsplaner i Stockholm och då specifikt på söder och i söderort. Där framgår tydligt att investeringsresurserna som behövs för att öka takten i anläggandet av fler konstgräsplaner saknas.

Samtidigt som väldigt många föreningar uppger att de inte kan bedriva sin verksamhet fullt ut p.g.a. bristen på anläggningar bedömer den borgerliga majoriteten att målet att Stockholmarna ska vara nöjda med kultur- och idrottsmöjligheterna är fullt uppfyllt. Detta ser för mig väldigt märkligt ut.

En annan sak som slog mig i verksamhetsberättelsen gäller tillgänglighetsanpassningen. Ambitionen vad gäller funktionshindrades möjlighet till idrottande måste sättas högre än vad som görs idag. I budgeten för 2011 nästan halverades satsningen jämfört med tidigare och uppgår nu endast till 5,5 miljoner kronor. Endast 1,2 av dessa användes! Det är helt orimligt. Ansvariga politiker måste prioritera på ett sätt som möjliggör satsningar på tillgänglighetsanpassningar istället för att låta resurserna vara en buffert som kompenserar nedskärningar på andra delar av nämndens område.

Den borgerliga majoriteten har ingen anledning att luta sig tillbaka och vara nöjda. Socialdemokraterna har i år, liksom för 2011, föreslagit en budget som lämnar större utrymme för satsningar på ungdomars tillgång till idrott och motion. Med mer resurser för nybyggnation och upprustning hade det varit möjligt att snabbare anlägga fler konstgräsfotbobollsplaner och fler hallar, samtidigt som vi skulle kunna använda hela budgeten som avsatts till tillgänglighetsanpassning till just detta. Ambitionerna för idrotten i Stockholm måste höjas!

Annonser

Published by

emiliabjuggren

Arbetsmarknads- och idrottsborgarråd i Stockholms stad