Välkommet besked med studiestartsstödet

I förrförra veckan presenterade Utbildningsdepartementet ett förslag på ett nytt rekryterande studiestöd – studiestartsstöd. Stödet ska öka rekryteringen till studier bland arbetslösa i åldern 25-56 år med stort behov av utbildning på grundläggande eller gymnasial nivå för att stärka deras möjligheter att etablera sig på arbetsmarknaden.

Vi har från Stockholms stads sida lyft frågan om studiefinansiering för kortutbildade, eftersom vi vet att det är en nyckel till att få fler att våga ta sig an studier som leder till jobb. Stockholm har haft en mycket positiv arbetsmarknadsutveckling det senaste året men kortutbildade har det svårt att ta sig in på arbetsmarknaden.

Kommissionen för ett Socialt hållbart Stockholm har i sin rapport ”Allas rätt till kunskap, kortutbildade och vuxenutbildning i Stockholms stad” hittat att det finns 57 000 Stockholmare mellan 25 och 64 som har en utbildningsnivå som är kortare än gymnasiet. Den här gruppen tar i mindre utsträckning del av utbildning, trots att de många gånger är i behov av detta för att få en långsiktigt hållbar etablering på arbetsmarknaden. Kommissionen identifierar studiestödssystemet som ett hinder till utbildning för den här gruppen. Fram till 2020 väntas efterfrågan på arbetskraft i Stockholmsregionen öka med cirka 200 000 personer, varav 150 000 är personer med eftergymnasial utbildning. Efterfrågan på kortutbildad arbetskraft väntas dock minska med 15 000 personer.

Vi vet att studiestödssystemet ibland kan vara ett hinder till utbildning för den här gruppen. Att redan ha använt sina studiemedelsveckor, risken för stora studieskulder och risken för återbetalningskrav vid avhopp verkar avskräckande. Vi har därför från stadens sida infört ett system med prova på-studier för personer som är arbetslösa och uppbär försörjningsstöd som ett sätt att få fler i studier och egenförsörjning. Det innebär att sedan februari 2016 finns det möjlighet för personer att läsa vuxenutbildning på grund- och gymnasienivå under sex månader med bibehållet försörjningsstöd, i de fall studier bedöms öka personens möjlighet till egenförsörjning.

Regeringens förslag om studiestartsstöd är ytterligare ett viktigt steg framåt och jag ser fram emot att se hur de tänkt utforma stödet.