Alla ungas potential

I senaste numret av tidningen Afasi intervjuas jag kring hur vi kan arbeta för att få in fler unga med funktionsnedsättning in på arbetsmarknaden. Det här är en grupp som ofta glöms bort i debatten om arbetslöshet, och som i många fall far illa och blir isolerade i hemmet.

Rapporten Dold potential som jag tidigare nämnt visar att unga med en funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga har svårt att komma in på arbetsmarknaden och att de i lägre grad fullföljer gymnasiet. Vid 30 års ålder hade knappt 40 procent av personer med aktivitetsersättning trätt in på arbetsmarknaden. Motsvarande andel för stockholmare generellt är närmare 90 procent. Dessutom uppger många personer med nedsatt arbetsförmåga att de blivit diskriminerade på arbetsmarknaden.

Vi måste se till att underlätta etableringen på arbetsmarknaden för den här målgruppen och staden har idag öronmärkta sommarjobb och kommunala visstidsanställningar, de s.k. Stockholmsjobben. Dessa insatser bidrar till ökad arbetslivserfarenhet och utvidgat kontaktnät, två viktiga komponenter för ett framtida jobb. Vi har också startat upp två nya jobbtorg som enbart inriktar sig på unga personer. Men för att lyckas fullt ut är det viktigt att vi når den här gruppen. Därför är vårt utökade uppsökande arbete med ambulerande studie- och yrkesvägledare väldigt viktigt just nu. Vi har mycket kvar att göra men genom det uppsökande arbetet och att vi skapar fler möjligheter för personer att få en fullgjord gymnasieutbildning så tror jag att vi kan bryta denna oroande trend.

Den dolda potentialen

Ni har väl inte missat senaste rapporten från Kommissionen för ett Socialt hållbart Stockholm?

I början av året berättade SVT Stockholm om 19-åriga Amanda som hoppat av gymnasiet. Via stadens uppsökande arbete ska hon nu söka till folkhögskola. Amanda säger i intervjun att hon kände sig sedd genom kontakten staden tog, då det kan vara ett stort steg att själv ta kontakten i den situation hon då var i.

Vad som händer när samhället misslyckas med att fånga upp unga personer i sysslolöshet märks tyvärr alltför tydligt i Stockholm. Trots en väldigt positiv utveckling på arbetsmarknaden i vår stad och med en ungdomsarbetslöshet som gått ned med över en tredjedel under första halvan av den här mandatperioden, så får inte alla del av utvecklingen. Två grupper av unga är särskilt benägna att inte klara gymnasiet och hamna i arbetslöshet. Det handlar dels nyanlända och dels om unga med funktionsnedsättning. Vi får inte svika dessa grupper utan ska istället sätta in rätt åtgärder. Vare sig det handlar om bristyrkesutbildningar, kontakt mellan arbetsliv och skola, tätare handläggarkontakt, särskilda anställningsstöd och sociala klausuler när staden upphandlar, så måste vi våga prioritera för att fånga upp de unga som bäst behöver det.

Rapporten ”Dold potential” visar visserligen på en skrämmande bild. Minst 16 000 unga i Stockholm varken arbetar eller studerar, och det skiljer sig väldigt mycket mellan stadsdelarna. Siffran är sju gånger högre i Rinkeby jämfört med Äppelviken i Bromma. Det är inte acceptabelt att vi har så många unga som inte har möjlighet att försörja sig. Vi måste prioritera arbetet högt och ta vara på den potential vi har. För det är just det som det handlar om, dold potential.

Från vår sida arbetar vi aktivt med uppsökande arbete för att hitta unga som behöver samhällets insatser. Vi har erbjudit 10 000 unga stockholmare chansen att sommarjobba inom staden förra året. Vi har öppnat två nya jobbtorg riktade specifikt mot unga. Vi har tagit en handlingsplan för unga gymnasieavhoppare.

Som ordförande för den politiska referensgruppen till hållbarhetskommissionen vill jag rikta en stor eloge till de inblandade i framtagande av den här rapporten. Utan detta gedigna faktaunderlag med konstruktiva åtgärdsförslag skulle det vara så mycket svårare för mig som politiker att ta ställning till vilka insatser som bör prioriteras. Arbetet för att få fler unga ut i arbetslivet fortsätter och personer som Amanda inspirerar till att fortsätta arbeta hårt för att uppnå målet om att i Stockholm ska ingen ung lämnas utanför.

Samtliga rapporter går att läsa i sin helhet här