Kultur ger plats för människor att mötas, uppleva och själva gestalta sina liv. Det bidrar till kreativitet och kunskap. Kulturen formar samhället lika mycket som den speglar det och därför är kulturpolitik en viktig byggsten för ett sammanhållet samhälle för alla.

Det går på många sätt bra för Stockholm. Men, inkomstskillnader och boendesegregationen har ökat. Det samma gäller skillnader i tillgång till socialt och kulturellt kapital. I en stad där du i allt större utsträckning bor, lever och jobbar med personer som har liknande socioekonomisk bakgrund som dig själv är våra kulturinstitutioner viktiga mötesplatser samtidigt som kultur spelar en viktig roll i att forma dig till den du är genom det sätt kultur bidrar till ditt sociala och kulturella kapital.

Jag vill möjliggöra för fler stockholmare, framförallt barn och unga, att ta del av kulturskolan, biblioteken och muséer. Tillgången till kultur får inte vara beroende av inkomst, kön eller bostadsadress.

Jag vill ha en kulturskola som är angelägen för alla, inte enbart barn från redan kulturvana familjer. Jag vill att våra barn och unga redan i tidig ålder kommer i kontakt med det fria ordet och litteraturen genom att tillgängliggöra stadens bibliotek och där måste vi fortsätta skapa än bättre förutsättningarna.

I borgarnas Stockholm är kultur inte en prioriterad fråga. De föreslår nedskärningar istället för satsningar och resultatet skulle bli uppsägningar, högre avgifter och privatiseringar. Det är inte så mitt kulturstockholm ska ser ut.  Kulturpolitik handlar inte enbart om fina ord, det handlar också om att anslå medel i budget.

Fler unika aktörer har fått stöd av oss och de är mer spridda över staden jämfört med tiden då borgarna styrdeDet fria kulturlivet och stadens egna institutioner ska ges goda förutsättningar till konstnärlig utveckling och att erbjuda en mångfald av kulturupplevelser av hög kvalitet.

En offensiv och strategisk kulturpolitik bidrar till ett mer kreativt Stockholm. Därför är min ambition att stockholmarnas tillgång till kultur och eget kulturskapande ska öka. Det är en kommunal uppgift att främja kultur för alla och det är min roll som kulturborgarråd att se till att det faktiskt genomförs.